Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Grundlovsmøde 2023 på Rønde Højskole

VORES FÆLLES FREMTID

Grundlovsarrangement på Rønde Højskole
Mandag den 5. juni 2023 kl. 9:30 – 12:00


Talere: 
Martin Lidegaard, MF, Politisk leder af Radikale Venstre
Aktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse 

Programmet indeholder også dialog, samtaleworkshop og fællessang.

Arrangører: Radikale Venstre Djursland og Rønde Højskole
Fri adgang. Ingen tilmelding

Læs mere om program, tid og sted

Grundlovscafé 2021 på Mols 

Radikale Venstre Djursland inviterer til Grundlovsmøde, hvor vi skal fejre demokratiet og huske at vi lever i et åbent og frit samfund. 


Dagens program: 
Kl. 10.15 Heine Skovbak Iversen, spidskandidat Radikale Syddjurs
Kl. 10.30 Ole Svit, spidskandidat Radikale Norddjurs
Debat og samtale med kandidaterne i relation til det kommende kommunalvalg.

Pause (Kaffe)

11.15 Andreas Steenberg, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre
Debat og samtale om hvad der sker i Folketinget

 

>> PRAKTISK INFO <<

TID: lørdag 5. juni kl. 10.00-12.00
STED: Egil's Café, Hovedgaden 14, Femmøller Strand, Ebeltoft

BUS 123 Aarhus-Ebeltoft kører lige til døren

Alle er velkomne 
Husk Coronapas og mundbind.

Dagens kaffe & kagetilbud er fra Mols Kafferisteri  

GENERALFORSAMLING 2022

RADIKALE VENSTRE, DJURSLAND INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 20. APRIL 2022 KL. 19
HOS EGILS CAFÉ / MOLS KAFFERISTERI, HOVEDGADEN 14 I FEMMØLLER

FØR-PROGRAM 19 – 20
Politiske indlæg:
Foreløbigt tilsagn fra Heine Skovbak Iversen, Medlem af byrådet i Syddjurs Kommune.

Generalforsamling kl. 20 jf. vedtægterne: (Alle er velkomne men kun medlemmer har stemmeret)
1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Beslutning om fordeling af årets kontingentindbetalinger til kampagne i forbindelse med hhv. folketingsvalg og kommunalvalg
6. Stillingtagen til hvorvidt Djurskredsen ønsker at medvirke i fælles opstilling sammen med de øvrige opstillingskredse/kommuneforeninger i storkredsen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af:
a) 2, 3, 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b) 2 suppleanter for 1 år
c) 1 revisor for 1 år
d) 1 revisorsuppleant for 1 år
9. Forslag til og valg af folketingskandidat i Djurskredsen
10. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
11. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
12. Valg af delegerede til landsmødet
13. Eventuelt.

Ref. Punkt 7.: Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring:
Nedenstående røde tekst tilføjes til § 4:
§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5, 7 eller 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af den til enhver tid valgte formand og valgte kasserer – der fysisk som digitalt kan disponere over foreningens bank-konto under ansvar overfor bestyrelsen.
Partiets repræsentant(er) i byråd, en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende på Djursland tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.
Formanden kan være kandidat til, men ikke medlem af, Europaparlamentet, Folketinget, Regionsrådet og kommunalbestyrelsen.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan være 5, 7 eller 9, antallet besluttes af generalforsamlingen. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres på generalforsamlingen, i forhold til antallet i den indeværende periode, er hele bestyrelsen på valg. Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år. Når alle er på valg, vælges 3, 5 eller 7 for to år, øvrige for ét år.
Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.
I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde formand, næstformand, sekretær og kasserer af sin midte.
Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.

Begrundelse for forslaget:
Bestyrelsen har i den seneste tid oplevet, at det er særdeles vanskeligt, at få vores bankforretninger til at fungere.
Dette skyldes gældende regler i forhold til Hvid Vask af penge, som har betydende indvirkning på almene foreningers virke i Danmark.
Med forslaget forsøger vi, at gøre det nemmere ved udskiftninger på bestyrelsesposter, at have en veldreven forening der kan håndtere betalinger, ved at det kun er den valgte formand og den valgte kasserer der med Nem-ID skal underskrive overfor hinanden for at have adgang til vores konto i banken.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Jørn Juul Sørensen på mail: jornjuulsorensen@stofanet.dk senest 8 dage før generalforsamlingen, med navn og adresse på forslagsstilleren.

Velmødt! Bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk