Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Ole Svit er ny spidskandidat for Radikale Venstre
til KV21 i Norddjurs Kommune

 • Ole Svit, 61 år og bosiddende i Glesborg.

 • Gift og har 5 voksne børn

 • Nuværende arbejde: Direktør hos Business Djursland og selvstændig

 • Tidligere arbejde:
  Direktør på Viden Djurs, Logistikchef hos Fiskars og DLG, Distriktschef hos Superfos Grovvare, Revisor hos Dansk Supermarked og arbejde ved skov og landbrug på Meilgaard Gods

 • Selvstændig bibeskæftigelse:
  siden 1978 med eget CVR.nr. i 42 år.

 • Uddannelse: MBA (Master i forandringsledelse), Civiløkonom (HDO), Regnskabsuddannet og ½ landbrugsuddannelse.

 • Bestyrelsesposter: Formand for Fonden for Entrepenørskab i Midtjylland, Formand for Game Business i Grenaa.

Ole Svits mærkesager for en kommune der behøver en ny udvikling:

En offensiv erhvervspolitik

Tæt dialog med erhvervsliv og virksomheder om erhvervspolitik, strategi med fokusområder og handlingsplaner.

Kommunens stærke håndværks- og industrivirksomheder har mere potentiale via fx øget digitalisering.

Omkring 25 nye CVR. registreringer pr. måned skal gribes aktivt og være et centralt fokuspunkt i kommunens erhvervsstrategi.

Enhver nystartet virksomhed rummer muligheden for minimum selvforsørgelse, men også for vækst og jobskabelse.

Et sammenhængende skolesystem

Øget indsats på elevflugt og ikke-uddannelsesparate unge.

Læringsformerne er afgørende for om fagene giver mening for eleverne –  for nogen ’at se og høre’ og fore andre ’at røre og gøre’

Rammer og vilkår er politikernes ansvar – ansvar for læring har vi dygtige, uddannede lærere til at håndtere.

Vi skal have genskabt tilliden til folkeskolerne, som en af de primære parametre for bosætning af børnefamilier.

Grøn omstilling

Der skal mål og handling bag FN´s 17 Verdensmål og bæredygtighed.

Norddjurs Kommune skal gå forrest og have modet til at sætte mål og delmål for, hvornår kommunen er CO2 neutral – det haster! Kommunen skal understøtte denne nødvendige omstilling.

Med den grønne omstilling kan vore virksomheder aktivt finde kunder i et helt nyt ”grønt marked som er lig med sunde økonomiske virksomheder og arbejdspladser.

Øget bosætning

Øget bosætning skal være et særligt politisk opmærksomhedspunkt med en strategisk og proaktiv tilgang.

Kerneydelserne børnehave, skole, fritid og ældrepleje skal være på et sikkert grundlag.

Vi skal være åbne overfor en stigende efterspørgsel efter nye boformer og fællesskaber.

Vi skal gå fra ”håb og tro” med en egentlig målrettet bosætningskampagne med reelle bosætningsmuligheder.

Kandidaterne er fra venstre:
Jørn Juul Sørensen, bygherrerådgiver
Malene Lange Kristiansen, folkeskolelærer
Ole Svit (spidskandidat), direktør
Allan Holtegaard Andersen, kontorassistent
Else Brask, kommunikationsmedarbejder
Jakob Hørlyk, skoleleder
 

 

Der er brug for en radikal stemme i kommunalbestyrelsen - derfor er alle stemmer vigtige - også DIN!

Sæt X ved liste B tirsdag 16. november 2021

MERE BORGERINDDRAGELSE OG DEMOKRATI - OPRET BORGERRÅD
Radikale Venstre vil arbejde for mere borgerinddragelse og mere borgerindflydelse. Demokratiet skal udbredes til hele kommunens borgere.
Radikale Venstre er bekymret over de udviklingstendenser vi har set i kommunen i det seneste årti. En periode der har været præget af demokratisk underskud. 
Vi vil en anden vej. Vi ønsker at aktivere og engagere borgerne i kommunen, gennem aktiv deltagelse og beslutninger, så de påtager sig ansvar og bliver de fremmeste ambassadører for at håb og ønsker bliver omsat til ansvarlig handling.
Radikale Venstre vil arbejde for at der oprettes borgerråd i lokalområder/ byområder. Et borgerråd kan komme med forslag til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at rådføre sig med borgerrådet i lokalområdet i forbindelse med beslutninger der har betydning for og indflydelse på lokalsamfundet. 
 

FLERE BØRN OG UNGE SKAL HAVE EN CHANCE
En af de vigtigste, politiske opgaver er at sikre, at alle børn og unge i Danmark – uanset deres sociale baggrund – reelt har lige muligheder for at tage en uddannelse og klare sig godt i livet.
Det er ingen selvfølge, men kræver en tidlig opmærksomhed på det enkelte barn og høj kvalitet i vores daginstitutioner og skoler.

Børn er forskellige og lærer på forskellige måder, og det skal skolen favne. I dag har forældrenes baggrund desværre stadig stor betydning for, hvordan eleverne klarer sig.
erfor er kernen i folkeskolen at skabe rammer for, at skolen kan møde alle børn, udfordre dem og give dem glæden ved at lære og mestre nyt. Det er det, der er målet med understøttende undervisning, flere timer, faglig fordybelse, lektiehjælp og efteruddannelse til lærere og ledere. 

Vi prioriterer kvalitet i undervisningen fremfor struktur.

UNGDOMMEN BRINGER FREMTIDEN
Vi skal kæmpe for at bevare og styrke uddannelsesinstitutioner i Grenaa.
Vi skal understøtte Viden Djurs og Grenaa Gymnasiums bestræbelser på at udvikle nye nicheuddannelser. 

Håndværksfagene er vores force i lokalområdet. Og virksomhederne har stærkt brug for ny kvalificeret arbejdskraft.

I den forbindelse er det vigtigt at de kollektive trafikforbindelser dækker hele Djursland og bringer de unge hurtigt og sikkert mellem hjem og skole.
 

VI SKAL HAVE ET CIRKULÆRT AFFALDSSYSTEM 

Vi skal skabe et Danmark, hvor intet går til spilde. Et land hvor ressourcerne går i kredsløb i en cirkulær økonomi, der bruger de samme materialer igen og igen.
Det skylder vi vores efterkommere og vores natur som vi låner Jorden af.

Vores affald er fyldt med værdifulde ressourcer. Men desværre er vi ikke gode nok til at udnytte det.

Faktisk gør vi præcis det modsatte. I dag brænder vi madrester af, som kunne være blevet til biogas. Vi er blevet for gode til at brænde af og for dårlige til at genanvende. Det er dårligt for miljøet, og meningsløst i en verden, hvor efterspørgslen efter ressourcer stiger dag for dag.

Men det kræver at kommunen og lokale aktører får etableret en effektiv kildesortering for minimum metaller, glas, pap, papir, plast og køkkenaffald hos den enkelte forbruger. Et kildesorteringssystem der også skal være gældende for virksomhederne.

KOMMUNEN SKAL VÆRE CO2 NEUTRAL SENEST I 2030. 

Verdens klimaudvikling bekymrer os alle.

Norddjurs Kommune skal handle på Klimaloven og FN’s 17 verdensmål.

Ud over at støtte vindenergi på havet skal der også udpeges områder hvor der kan opstilles solcelleanlæg og solvarmeanlæg. 

Kommunens biler skal køre på el. Bybusserne og renovationsvognene skal køre på biogas.

Radikale Venstre vil arbejde for at de kommunale bygninger skal energirenoveres til CO2 neutralitet senest 2025. Det er der masser af driftsbesparelser og lokale arbejdspladser i. 

Radikale Venstre vil arbejde for investeringer og tiltag mod havvandstigninger herunder opstilling af en handlingsplan for Kolindsund som sø.
 

KOMMUNENS ØKONOMI SKAL VÆRE I BALANCE

Det er ikke noget mål i sig selv at have den kommunale pengekasse fyldt. Kommunes økonomiske midler skal hele tiden arbejde for udvikling og bedre velfærd.
Men Norddjurs Kommune har en beliggenhed og en borgersammensætning der giver særlige udfordringer og forholdsvis større udgifter. 

Derfor må vi også have fokus på at skaffe finansiering til de områder vi prioriterer. 

Kommunens udgifter til drift, herunder drift af bygninger må kunne rationaliseres.
Kommunen skal ansætte nogle flere socialrådgivere, således at sagsbehandlingen af den enkelte borger bliver mere tid til faglig kvalificeret rådgivning og mere målrettet handling. Langt flere skal i jobtræning og job. Vi skal lykkes bedre med hurtigere integration på arbejdsmarkedet. Både i forhold til flygtninge, indvandrer og i forhold til mennesker der har et psykisk eller fysisk handicap.

Hver gang vi får et menneske i job mindsker vi presset på kommunens pengekasse. Og først og fremmest får vi skabt optimisme og et menneske i gang med igen at klare sig selv.

ÆLDRE ER YNGRE DER HAR LEVET LÆNGE

Der er stor forskel på hvordan ældre har det fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.

Radikale Venstre bakker op om velfærdsteknologier, som kan øge de ældres livskvalitet, og som kan give medarbejderne et bedre arbejdsmiljø. Det kan være praktiske hjælpemidler i eller udenfor hjemmet, det kan være loftslifte på plejehjemmet, men det kan også være tablets eller andre hjælpemidler, som kan bryde ensomheden eller sikre den rette medicinske behandling.

For de ældste ældre er det vigtigt at deres fysiske og psykiske svækkelser søges begrænset gennem mange forskellige aktiviteter der tager udgangspunkt i deres muligheder og behov. Derfor er det vigtigt at der er adgang til faciliteterne og at prisen er rimelig. 

Samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen er nøglen til at kunne udvikle nye samarbejdsformer, der kan øge sandsynligheden for et bedre kvalitativt liv for den ældre. Frivillige korps og besøgsvenner er et uundværligt supplement til jævnlige samtale og samvær som den offentlige myndighed ikke kan formidle i nødvendig grad.

FLERE SKAL DELTAGE

Alt for mange danskere står i dag uden for fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Vi vil give flere borgere chancen for at blive en del af fællesskabet. Vi vil skabe et deltagersamfund, hvor den grundlæggende norm er, at du bidrager med det, du kan. Også selvom det blot er få arbejdstimer om ugen. 

Radikale Venstre vil skabe et mere rummeligt arbejdsmarked – og at vi får grupper, der i dag er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, bedre med. 

Det gælder også de nye danskere. De der er flygtet fra krig og undertrykkelse og de der er indvandret. Det er falliterklæring, at halvdelen af vores voksne indvandrere er uden arbejde. 

Kommune og erhvervsliv skal arbejde intenst på at gøre integrationsindsatsen bedre og langt mere jobrettet.

RENT DRIKKEVAND ER EN DYREBAR RESSOURCE
Rent drikkevand skal sikres for alle kommunens borgere. 

Kommunen skal sikre indvindingszoner for drikkevandsinteresser gennem jordopkøb og plantning af økologisk skov.

Radikale Venstre vil støtte at konventionelle landbrug omlægges til bæredygtige økologiske brug for at sikre vore drikkevandsressourcer er så fri for pesticider som muligt og at give åer og søer klart og rent vand.

MENNESKET HAR BRUG FOR MERE END BRØD OG ARBEJDE
Borgerne på Djursland efterspørger kulturtilbud. Kultur på et højt professionelt niveau. Kulturtilbud der er mere brede og rummelige. 

Kulturoplevelser i høj kvalitet giver bosætning og udvikling. Det giver også mulighed for inspiration, fordybelse og glæde.

Norddjurs skal højne sin kulturelle profil og i højere grad giver midler til kulturen. Gerne i et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Kulturområdet skal have sin egen direktør og styrkes i forvaltningen.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk