Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Radikale Venstre - kommunalvalget i Norddjurs Kommune 

Der er brug for en radikal stemme i kommunalbestyrelsen - derfor er alle stemmer vigtige - også DIN!

Radikale Venstre Norddjurs – Valgprogram 2021

MERE BORGERINDDRAGELSE OG DEMOKRATI - OPRET BORGERRÅD
Radikale Venstre vil arbejde for mere borgerinddragelse og mere borgerindflydelse. Demokratiet skal udbredes til hele kommunens borgerne.

Radikale Venstre er bekymret over de udviklingstendenser vi har set i kommunen de sidste 8 år. En periode der har været præget af demokratisk underskud. 

Vi vil en anden vej. Vi ønsker at aktivere og engagere borgerne i kommunen, gennem aktiv deltagelse og beslutninger, så de påtager sig ansvar og bliver de fremmeste ambassadører for at håb og ønsker bliver omsat til ansvarlig handling.
Radikale Venstre vil arbejde for at kommunen udarbejder vide rammer for hvordan demokratiet kan udfoldes, med henblik på at kunne inddrage borgerne i kommunen på den mest optimale måde. Vi ønsker at der udarbejdes en guide for borgerinddragelse. 
Endvidere vil vi arbejde for fastlæggelse af rammer for borgerinddragelse som ligger ud over det lovpligtige.

Radikale Venstre vil arbejde for at der oprettes borgerråd i lokalområder/ byområder. Et borgerråd kan komme med forslag til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at rådføre sig med borgerrådet i lokalområdet i forbindelse med beslutninger der har betydning for og indflydelse på lokalsamfundet. Enhver borger fra lokalområdet kan deltage i arbejdet og vælges til dens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen budgetsætter hvert år borgerrådets arbejde med kr. 25.000,-

GIV FOLKESKOLEN FRI
En af de vigtigste, politiske opgaver er at sikre, at alle borgere i Danmark – uanset deres sociale baggrund – reelt har lige muligheder for at tage en uddannelse og klare sig godt i livet. Det er ingen selvfølge, men kræver en tidlig opmærksomhed på det enkelte barn og høj kvalitet i vores daginstitutioner og skoler.

Børn er forskellige og lærer på forskellige måder, og det skal skolen favne. I dag har forældrenes baggrund desværre stadig stor betydning for, hvordan eleverne klarer sig. Derfor er kernen i folkeskolereformen at skabe nye rammer for, at skolen kan møde alle børn, udfordre dem og give dem glæden ved at lære og mestre nyt. Det er det, der er målet med understøttende undervisning, flere timer, faglig fordybelse, lektiehjælp og efteruddannelse til lærere og ledere. Inklusionen skal bæres igennem med 1 lærer og 1 pædagog i hver klasse fra 0. – 6. klasse og skal fortløbende evalueres.

I Norddjurs Kommune, som ligger i den høje ende målt på udgifter pr. elev, skal vi kunne gøre det bedre end kun at få 48 % af 8. klassernes elever gjort uddannelsesparate.

Endvidere ønsker vi at højne madudbuddet og madkvaliteten på de enkelte skoler ved at tilbyde sund mad.

Radikale Venstre vil arbejde for at skolerne skal have frihed til selv at vælge hvad man på den enkelte skole vil prioritere. Norddjurs Kommune skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere. Vi skal vise større tillid til de enkelte skoler. Eksempelvis til at vælge kortere skoledag. Eksempelvis til at give lærerne fri for tvungen forberedelsestid.

Radikale Venstre støtter op om Børnebyerne og fødeskolerne. Skoler i landdistrikterne er vigtige i forhold til at der kan leves et liv der og i forhold til bosætning. Børnebyerne giver bedre sammenhæng mellem dagpasning og skole. Men vi er ikke blinde for at det kan blive for småt så det går ud over fagligheden, det sociale og kvaliteten i tilbuddene. 

MINDST TO PÆDAGOGER OG ÉN MEDHJÆLPER
De første år i et barns liv er afgørende for barnets fremtid, det ved vi og derfor vil Radikale Venstre prioritere, at der kommer flere pædagoger i daginstitutionerne. Det handler om at skabe bedre rammer om børnenes trivsel og udvikling med de mange timer, de bruger i deres dagtilbud. 

Vi vil skabe muligheder for mere lige vilkår for vores børn, så der vil blive mere tid til det enkelte barn, hvilket vil betyde meget for særligt de børn, som ikke får så meget stimuli i deres hjem. Undersøgelser viser, at vi allerede hos det treårige barn kan se forskelle i deres udvikling, som har betydning for deres muligheder resten af livet og det vil flere pædagoger i daginstitutioner kunne ændre på. Det er her den sociale arv kan brydes. Inden det bliver for sent. Inden det bliver rigtig dyrt.

Radikale Venstre foreslår derfor mere efteruddannelse af dagplejere og det pædagogiske personale i vores daginstitutioner, samtidig med at vi giver flere penge til at ansætte flere pædagoger, så der er mindst er to pædagoger og én medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.
Det skal vi have råd til.

UNGDOMMEN BRINGER FREMTIDEN
Vi skal kæmpe for at bevare og styrke uddannelsesinstitutioner i Grenaa. Vi skal understøtte Viden Djurs og Grenaa Gymnasiums bestræbelser på at udvikle nye nicheuddannelser. 
Håndværksfagene er vores force i lokalområdet. Og virksomhederne har stærkt brug for ny kvalificeret arbejdskraft.

I den forbindelse er det vigtigt at de kollektive trafikforbindelse dækker hele Djursland og bringer de unge hurtigt og sikkert mellem hjem og skole.

Valg blandt de ældste årgange i folkeskolen viser at de unge er interesserede i at deltage i debatten om hvor Danmark skal bevæge sig hen. 

Radikale Venstre vil arbejde for at der oprettes valgte ungeråd der skal have indflydelse på udviklingen i kommunen og hvor unge vælger deres egne repræsentanter der gennem forslag kan bringe forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen budgetsætter hvert år arbejdet med kr. 25.000,-

Grenaa som ungdomsmiljø skal understøttes med ungdomsboliger, kollegier og ungemiljøer som ex. Arresten. 

VI SKAL HAVE ET CIRKULÆRT AFFALDSSYSTEM 
Vi skal skabe et Danmark, hvor intet går til spilde. Et land hvor ressourcerne går i kredsløb i en cirkulær økonomi, der bruger de samme materialer igen og igen. Det skylder vi vores efterkommere og vores natur som vi låner Jorden af.
Vores affald er fyldt med værdifulde ressourcer. Men desværre er vi ikke gode nok til at udnytte det. Faktisk gør vi præcis det modsatte. I dag brænder vi madrester af, som kunne være blevet til biogas. Vi brænder elektronik af, som indeholder ædle metaller. Vi er blevet for gode til at brænde af og for dårlige til at genanvende. Det er dårligt for miljøet, og meningsløst i en verden, hvor efterspørgslen efter ressourcer stiger dag for dag.

Radikale Venstre vil arbejde for at der dannes nye partnerskaber – på Djursland mellem de to kommuner, Reno Djurs, rådgivere, NGO’ere og private aktører.  Vi skal satse på forskning og udvikling af nye måder at få værdi ud af vores affald. Og vi skal understøtte og skabe virksomheder der er parate til at investere i at udnytte værdierne i vores affald.
På den måde kan man undgå, at vores fjernsyn, mobiltelefoner og gamle bygninger ender som skrald på lossepladsen, men i stedet bliver genanvendt. Det er sund fornuft og det er der mange lokale arbejdspladser i.
 
Men det kræver at kommunen og lokale aktører får etableret en effektiv kildesortering for minimum metaller, glas, pap, papir, plast og køkkenaffald hos den enkelte forbruger. Et kildesorteringssystem der også skal være gældende for virksomhederne.

KOMMUNEN SKAL VÆRE CO2 NEUTRAL SENEST I 2030. 
Verdens klimaudvikling bekymrer os alle.

Radikale Venstre mener at vi skal tage et globalt afsæt og handle lokalt. 
Vi skal tage afsæt i FN’s vedtagne 17 verdensmål for bæredygtighed. 
Lige nu er det officielle danske mål en reduktion af CO2 med 40 procent i 2020.  Men herefter har VLAK-regeringen ingen plan for hvordan Danmark skal nå EU-ambitionen om at være helt fri for olie, kul og gas i 2050. 

Det skal vi gøre bedre i Norddjurs Kommune og være en foregangskommune. Vi kunne sætte os det ambitiøse mål at være helt fri for olie, kul og gas i 2030. Handler vi nu, giver det os muligheder for før andre, at skabe vækst og arbejdspladser inden for klima, energi og cirkulær økonomi. 

Ud over at støtte vindenergi på havet skal der også udpeges områder hvor der kan opstilles solcelleanlæg og solvarmeanlæg. 

Kommunens biler skal køre på el. Bybusserne og renovationsvognene skal køre på biogas.

Radikale Venstre vil arbejde for at de kommunale bygninger skal energirenoveres til CO2 neutralitet senest 2025. Det er der masser af driftsbesparelser og lokale arbejdspladser i. 

Radikale Venstre vil arbejde for investeringer og tiltag mod havvandstigninger herunder opstilling af en handlingsplan for Kolindsund som sø.

KOMMUNENS ØKONOMI SKAL VÆRE I BALANCE

Det er ikke noget mål i sig selv at have den kommunale pengekasse fyldt. Kommunes økonomiske midler skal hele tiden arbejde for udvikling og bedre velfærd. Men Norddjurs Kommune har en beliggenhed og en borgersammensætning der giver særlige udfordringer og forholdsvis større udgifter. 

Derfor må vi også have fokus på at skaffe finansiering til de områder vi prioriterer. 

Kommunens udgifter til drift, herunder drift af bygninger må kunne rationaliseres.

Kommunen skal ansætte nogle flere socialrådgivere, således at sagsbehandlingen af den enkelte borger bliver mere tid til faglig kvalificeret rådgivning og mere målrettet handling. Langt flere skal i jobtræning og job. Vi skal lykkes bedre med hurtigere integration på arbejdsmarkedet. Både i forhold til flygtninge, indvandrer og i forhold til mennesker der har et psykisk eller fysisk handicap. Hver gang vi får et menneske i job mindsker vi presset på kommunens pengekasse. Og først og fremmest får vi skabt optimisme og et menneske i gang med igen at klare sig selv.

ÆLDRE ER YNGRE DER HAR LEVET LÆNGE
Der er stor forskel på hvordan ældre har det fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.

Radikale Venstre bakker op om velfærdsteknologier, som kan øge de ældres livskvalitet, og som kan give medarbejderne et bedre arbejdsmiljø. Det kan være praktiske hjælpemidler i eller udenfor hjemmet, det kan være loftslifte på plejehjemmet, men det kan også være tablets eller andre hjælpemidler, som kan bryde ensomheden eller sikre den rette medicinske behandling.

For de ældste ældre er det vigtigt at deres fysiske og psykiske svækkelser søges begrænset gennem mange forskellige aktiviteter der tager udgangspunkt i deres muligheder og behov. Derfor er det vigtigt at der er adgang til faciliteterne og at prisen er rimelig. 

Samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen er nøglen til at kunne udvikle nye samarbejdsformer, der kan øge sandsynligheden for et bedre kvalitativt liv for den ældre. Frivillige korps og besøgsvenner er et uundværligt supplement til jævnlige samtale og samvær som den offentlige myndighed ikke kan formidle i nødvendig grad.

Radikale Venstre vil endvidere arbejde for at madproduktionen flyttes tilbage til de enkelte institutioner. Vi tror på at duften og smagen af hjemmelavet mad, vil øge appetitten og madglæden hos de ældre borgere.

FLERE SKAL DELTAGE
Alt for mange danskere står i dag uden for fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi vil give flere borgere chancen for at blive en del af fællesskabet. Vi vil skabe et deltagersamfund, hvor den grundlæggende norm er, at du bidrager med det, du kan. Også selvom det blot er få arbejdstimer om ugen. 

Radikale Venstre vil skabe et mere rummeligt arbejdsmarked – og at vi får grupper, der i dag er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, bedre med. 

Det gælder også de nye danskere. De der er flygtet fra krig og undertrykkelse og de der er indvandret. Det er falliterklæring, at halvdelen af vores voksne indvandrere er uden arbejde. 

Kommune og erhvervsliv skal arbejde intenst på at gøre integrationsindsatsen bedre og langt mere jobrettet.

RENT DRIKKEVAND ER EN DYREBAR RESSOURCE
Rent drikkevand skal sikres for alle kommunens borgere. 
Kommunen skal sikre indvindingszoner for drikkevandsinteresser gennem jordopkøb og plantning af økologisk skov.

Radikale Venstre vil støtte at konventionelle landbrug omlægges til bæredygtige økologiske brug for at sikre vore drikkevandsressourcer er så fri for pesticider som muligt og at give åer og søer klart og rent vand.

FORSYNINGSANLÆG ER FOLKETS EJE
Distributionsanlæg for gas, vand og varme er offentligt eje. De skal ikke sættes til salg.

Energi-, vand- og varmeforsyningen skal være sikker, stabil og give forbrugerne billigst mulige forsyninger.

Til skræk og advarsel kan se hvad der er sket på tele- og bredbåndsområdet.

NEJ TAK TIL HAVBRUG
Private fiskeeksportører og havbrugsvirksomheder har planer om at etablere fiskehavbrug i Kattegat ved Glatved og Hjelm. Andre ved Anholt. Miljøeksperter udtaler at disse brug sviner med udledning af store mængder kvælstof og fosfor. Kompenserende miljøtiltag med etablering af tangbrug og muslingebrug kræver beslaglæggelse af meget store havområder. Havarealer der er vore alles eje – ikke ejet af private virksomheder. Dertil kommer at muslinger og tang ikke optager pesticidrester, kobber og zink – og hvis de gør er det uanvendeligt som menneskeføde.

Det kan vi ikke tillade. Og med hvilket formål. Fiskene opdrættes udelukkede med det formål at kunne levere delikatesse rogn til det japanske marked.

Radikale Venstre ønsker i stedet, at fremme udnyttelsen af tang i havet. 

Der er store erhvervs- og ernæringsmæssige potentialer i dyrkning af tang. Vækst, forskning, teknologiudvikling og arbejdspladser i en bæredygtig lokal produktionskæde. Tangbiomasse er CO2 neutral og fjerner næringsstoffer og giver et renere havmiljø.  

MENNESKET HAR BRUG FOR MERE END BRØD OG ARBEJDE
Borgerne på Djursland efterspørger kulturtilbud. Kultur på et højt professionelt niveau. Kulturtilbud der er mere brede og rummelige. 

Kulturoplevelser i høj kvalitet giver bosætning og udvikling. Det giver også mulighed for inspiration, fordybelse og glæde.

Norddjurs skal højne sin kulturelle profil og i højere grad giver midler til kulturen. Gerne i et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Kulturområdet skal have sin egen direktør og styrkes i forvaltningen.

Det kulturelle fyrtårn, Pavillonen, viser et bredspektret program med professionel kunst i lyd, billede og scene og bidrager til understøttende talentudvikling. Den skal i højere grad have kommunens bevågenhed og opbakning.

Radikale Venstre støtter bestræbelserne på at etablere en ny lokalscene hvor bl. a. vore egne talenter kan udfolde og udvikle sig. Understøttelse af kulturel talentudvikling giver byen et ungdommeligt liv.

Radikale Venstre mener at Norddjurs skal være med i verdens børneteaterfestival 2018.
 
HURTIG MOBIL- OG NETDÆKNING PÅ NÆSEN
Radikale Venstre støtter at borgere og virksomheder på hele Djursland sikres hurtig internetadgang og mobildækning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk